LƯỢT ƯU TIÊN
3
Thiện Đặng done
queue
6
Việt Nguyễn done
queue
8
Tùng Nguyễn done
queue
1
Tùng Hoàng done
queue
LƯỢT MẶC ĐỊNH
5
Vương Trần done
queue
4
Phúc Nguyễn done
queue
7
Vinh Đào done
queue
2
Minh Nguyễn done
queue
save order