LƯỢT ƯU TIÊN
3 Thiện Đặng done queue
7 Vinh Đào done queue
6 Việt Nguyễn done queue
8 Tùng Nguyễn done queue
LƯỢT MẶC ĐỊNH
1 Tùng Hoàng done queue
2 Minh Nguyễn done queue
5 Vương Trần done queue
4 Phúc Nguyễn done queue
save order